Danh mục kỹ thuật theo thông tư 43 đã được phê duyệt - MPH

benhvienmyphuoc.vn

Danh mục kỹ thuật theo thông tư 43 đã được phê duyệt - MPH

 MPH - DANH MỤC KỸ THUẬT THEO THÔNG TƯ 43 ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT NĂM 2020

Danh mục kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước được Bộ Y tế phê duyệt theo danh mục kỹ thuật tại Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở KB và Thông tư 21/2017/TT-BYT ngày 10/05/2017 sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư 43/2013/TT-BYT)

DANH MỤC KỸ THUẬT THEO TTTT43 (1186)

drive.google.com/file/d/1zX1fHfRJ_ApSWZ02NiHgDibWFxtfSixh/view

DANH MỤC KỸ THUẬT THEO TTTT43 (4761)

drive.google.com/file/d/1QDJN-NMZmSYWpLICvY1AJmFOYVM9HVKg/view

DANH MỤC KỸ THUẬT BỔ SUNG THÊM (1012)

drive.google.com/file/d/1ef2JhS0WaE6a2BNA6UTm_j_JusFSQPjJ/view


DANH MỤC KỸ THUẬT BỔ SUNG THÊM (464) 
 

-------------------------------------------

Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước